Để thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, ngày 23/3/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Yên Lư, huyện Yên Dũng.

CCN Yên Lư được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án sản xuất điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông lâm sản, các ngành công nghiệp phụ trợ, dược và thiết bị y tế. CCN Yên Lư chịu sự quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Yên Dũng; hoạt động theo Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với các CCN khác trên địa bàn, việc thành lập CCN Yên Lư sẽ tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện Yên Dũng nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang nói chung./.

 

Nguyễn Thị Hương