Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc chuẩn bị cho công tác sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục thực hiện một số nội dung nhiệm vụ dưới đây.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực công thương (tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ). Để chuẩn bị cho công tác sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012, vừa qua Bộ Công Thương đã có Công văn số 3197/BCT-KH ngày 17/4/2017 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012. Tuy nhiên để đánh giá sâu hơn về HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ đó có những giải pháp phát triển HTX lĩnh vực này trong thời gian tới, Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục thực hiện một số nội dung sau:

1. Điền các thông tin vào Phiếu khảo sát số 01 (mẫu phiếu tải về tại đây).
2. Gửi Phiếu khảo sát số 02  tới các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố (mẫu phiếu tải về tại đây).

Các Phiếu khảo sát về các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quý Sở đề nghị gửi về Cục CNĐP, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo./. Chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Công nghiệp hỗ trợ và Hội nhập, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương. Điện thoại: 04.22218345/0983208459.

 

CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG