Thực hiện nhiệm vụ tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Chương trình KCQG giai đoạn 2021 - 2025, theo tiến độ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020; đến nay Bộ Công Thương đã hoàn thành Dự thảo 1 của bộ tài liệu báo cáo, gồm:  Báo cáo tổng kết Chương trình KCQG đến năm 2020; Tờ trình về việc ban hành Chương trình KCQG giai đoạn 2021 – 2025 và Dự thảo Chương trình KCQG giai đoạn 2021- 2025.

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo tài liệu nêu trên và gửi về Bộ Công Thương, qua Cục Công Thương địa phương (Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: linhdth@moit.gov.vn trước ngày 08 tháng 7 năm 2020 để tổng hợp.


1. Dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình KCQG đến năm 2020; tải về tại đây
2. Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Chương trình KCQG giai đoạn 2021 – 2025; tải về tại đây
3. Dự thảo Chương trình KCQG giai đoạn 2021- 2025; tải về tại đây
 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG