Còn hiệu lực
66/2020/NĐ-CP
Nghị định-66/2020/NĐ-CP: Thủ tướng Chính phủ
11-06-2020
01-08-2020
Nghị định
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng