Tin mới
Một trong những định hướng chủ yếu của Sở Công Thương Tiền Giang trong năm 2021 với các sản phẩm CNNT tiêu biểu là hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm CNNTTB.
Theo đó, hướng dẫn cơ sở CNNT có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng ...
Hoạt động Công Thương
Theo báo cáo của Sở Công Thương Bến Tre, 4 tháng đầu năm 2021, Bến Tre xuất siêu 192,74 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 451,11 triệu USD, tăng 23,18% so cùng kỳ và ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Một trong những định hướng chủ yếu của Sở Công Thương Tiền Giang trong năm 2021 với các sản phẩm CNNT tiêu biểu là hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho ...