Tin mới
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP) đã được Bộ Công Thương đã hoàn thành (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Công văn số 6353/VPCP-CN ngày 24/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 ...
Cụm công nghiệp
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP) đã được Bộ Công Thương đã hoàn thành (Chi tiết ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Từ hiệu quả của việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các địa phương đã chú trọng đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm này, qua đó đóng ...