KHUYẾN CÔNG

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã ban hành Công văn số 400/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2024.

Công tác triển khai theo các nội dung: Đăng ký kế hoạch KCQG, trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương, các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng báo cáo đăng ký kế hoạch KCQG gửi ...
Mục tiêu tổ chức bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng ...
Nằm ở trung tâm của nền văn minh Sông Hồng, Phú Thọ hội tụ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương với các vùng trong nước và ...
 Theo báo cáo từ Sở Công Thương Hậu Giang, hết tháng 9/2022, địa phương đã hoàn thành đáng kể các nhiệm vụ khuyến công. Cụ thể, Trung tâm khuyến công và Xúc ...
Kết quả hoạt động khuyến công năm 2021 và 9 tháng năm 2022  Theo báo cáo, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 20 tỉnh, thành phố khu vực ...
Kết quả tích cực Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, 20 tỉnh, thành phố khu vực phía ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương Vĩnh Long, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công. Cụ thể với về khuyến công địa phương, Vĩnh Long ...
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ ...
- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công ...
Nội dung chi tiết tải về tại đây Nguyên tắc chung xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 Kế hoạch và dự toán kinh phí KCQG năm 2023 đảm bảo xây ...