KHUYẾN CÔNG

 Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương Hậu Giang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

 Theo báo cáo từ Sở Công Thương Hậu Giang, hết tháng 9/2022, địa phương đã hoàn thành đáng kể các nhiệm vụ khuyến công. Cụ thể, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang đã ...
Kết quả hoạt động khuyến công năm 2021 và 9 tháng năm 2022  Theo báo cáo, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 20 tỉnh, thành phố khu vực ...
Kết quả tích cực Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, 20 tỉnh, thành phố khu vực phía ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương Vĩnh Long, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công. Cụ thể với về khuyến công địa phương, Vĩnh Long ...
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ ...
- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công ...
Nội dung chi tiết tải về tại đây Nguyên tắc chung xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 Kế hoạch và dự toán kinh phí KCQG năm 2023 đảm bảo xây ...
Về kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch kinh phí KCQG ...
Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2021, định hướng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trong năm 2022 và các năm tiếp theo ...
Báo cáo Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  Chi tiết xem và tải về tại ...