Còn hiệu lực
879/PĐTD-CTĐP-CĐC
Phát động phong trào thi đua
31-10-2019
31-10-2019
Khác
Cục Công nghiệp địa phương