Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT  Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Các văn bản liên quan Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương xem và tải về tại danh mục dưới đây.

  • Quyết định s 842/QĐ-BCT của Bộ Công Thương tải về tại đây.
  • Quyết định s 108/QĐ-CTĐP của Cục Công Thương địa phương (Mẫu hồ sơ) tải về tại đây
  • Quyết định s 155/QĐ-CTĐP của Cục Công Thương địa phương về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương (ngày 29 tháng 12 năm 2020) tải về tại đây
  • Quyết định s 24/QĐ-CTĐP của Cục Công Thương địa phương về việc công nhận tổ chức, cá nhân vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương (ngày 02 tháng 6 năm 2022) tải về tại đây

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Lĩnh vực về hoạt động Khuyến công Xem tại đây (thông tin tiếp tục được cập nhật)
Lĩnh vực về hoạt động cụm công nghiệp Xem tại đây (thông tin tiếp tục được cập nhật)
Lĩnh vực về hoạt động hỗ trợ xuất khẩu Xem tại đây (thông tin tiếp tục được cập nhật)
Lĩnh vực về hoạt động công nghiệp Xem tại đây (thông tin tiếp tục được cập nhật)

 

Để biết thêm thông tin đề ngh liên h Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp – Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) Điện thoại: 024.22218345.

 

TTCN (ARIT)