Văn bản pháp luật

Về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Quyết định Triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

 

Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020 đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Phê duyệt Đề án " Thúc đẩy chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất của các ngành hàng gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Ban hành bộ tài liệu bao gồm văn bản chung, quy trình quản lý nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhà và vừa ngành Công Thương

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Phát động phong trào thi đua hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần III và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần X

  • Ban hành: 08-08-2019
  • Hiệu lực: 23-09-2019

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Về việc ban hành kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW

Về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019

Ban hành chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019

Thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương