Văn bản pháp luật

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

Về việc công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ban hành quy đinh công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương

Phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

về việc phê duyệt mẫu hồ sơ, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Về việc phân công Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương

Văn bản về việc tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng kỷ niệm chương, tiền thưởng cho cơ sở CNNT được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Năm năm 2020

Về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

Về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Quyết định Triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

 

Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020 đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Phê duyệt Đề án " Thúc đẩy chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất của các ngành hàng gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Ban hành bộ tài liệu bao gồm văn bản chung, quy trình quản lý nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhà và vừa ngành Công Thương

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020