Văn bản pháp luật

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Phát động phong trào thi đua hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần III và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần X

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

  • Ban hành: 08-08-2019
  • Hiệu lực: 23-09-2019

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Công Thương

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ban hành chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019

Về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019

Về việc ban hành kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW

Thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế khoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2018

Về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cần của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp