Văn bản pháp luật

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Cục Công Thương địa phương

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý cụm công nghiệp

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý khuyến công

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

Về việc công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ban hành quy đinh công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương

Phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

về việc phê duyệt mẫu hồ sơ, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Về việc phân công Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương

Văn bản về việc tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng kỷ niệm chương, tiền thưởng cho cơ sở CNNT được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Năm năm 2020

Về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020

Về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020