Còn hiệu lực
Số 129/QĐ-CTĐP
Quyết định-Số 129/QĐ-CTĐP: Cục Công Thương ...
27-12-2022
27-12-2022
Quyết định
Cục Công Thương địa phương
Ngô Quang Trung
Cục trưởng