Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Theo đó, chỉ thị chỉ rõ nhiệm vụ của các đơn vị chức năng liên quan cấp Bộ và các địa phương trong xây dựng, thực hiện và triển khai các chính sách nhằm đẩy mạnh cũng như tận dụng tối đa hiệu quả chính sách khuyến công. Chi tiết xem tại đây

Cụ thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn; chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương phù hợp quy định của pháp luật liên quan; ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương và bối cảnh tình hình mới…

Với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Giám đốc Sở Công Thương tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm khuyến công tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương…

Cục Công Thương địa phương với chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với hoạt động khuyến công có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công theo Quyết định số 1881/QQĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công cho phù hợp với bối cảnh tình hình mới; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt động khuyến công,..

 

ARIT-MOIT