Thực hiện Kế hoạch công tác, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các nội dung tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP).  

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Bắc: 01 ngày, từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023 (Thứ  năm).
- Địa điểm: Khách sạn Vị Hoàng, 153 Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Công Thương.

3. Thành phần Hội nghị:

- Đại diện các Bộ, ngành có liên quan;

- Về phía địa phương (khu vực từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc): Đại diện Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ đầu tư hạ tầng CCN các tỉnh, thành phố trong khu vực và đại diện Sở, ngành có liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,...) của một số tỉnh, thành phố. 

4. Nội dung: Như Chương trình Hội nghị kèm theo.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tới dự và tham gia ý kiến tại Hội nghị./.

Ghi chú: (1) Tài liệu Hội nghị tại địa chỉ: http://arit.gov.vn/ , Mục Cụm công nghiệp.

      (2) Các Bộ vui lòng cử đại biểu trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển CCN; Sở Công Thương lựa chọn, gửi Giấy mời tới 1- 2 Ủy ban nhân cấp huyện và 1- 2 chủ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tham dự Hội nghị.

      (3) Quý cơ quan, đơn vị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị theo mẫu về Cục Công Thương địa phương trước ngày 21/4/2023 theo địa chỉ email: phunt@moit.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Phú, điện thoại: 024.22218288/0971903157.

 

- Đại biểu quét mã QR để đọc tài liệu  hoặc tải tài liệu của Hội nghị tại đây 

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG