Nhằm mục tiêu động viên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định số 470/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khuyến công của Tỉnh giai đoạn 2021-2015.

Kế hoạch nhằm mục tiêu động viên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn tỉnh. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển CN-TTCN, tăng dần kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chế biến nông, lâm, khoáng sản; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và góp phần xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất CNTTCN một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tới. Theo đó, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động. Hình thức đào tạo chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành. Nội dung này dự kiến mỗi năm mở 2 lớp với khoảng 30-40 người/lớp bồi dưỡng kiến thức cho lao động nông thôn, đào tạo khôi phục nghề truyền thống, đào tạo nghề mới.

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp. Nhiệm vụ này, tỉnh Cao Bằng khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo hợp tác xã, doanh nghiệp để có điều kiện mở rộng quy mô; trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn. Tỉnh dự kiến tổ chức nâng cao năng lực quản lý cho 100 người, bình quân mỗi năm đào tạo 20 người, tổ chức 2 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 90 đại biểu, tư vấn hỗ trợ lập dự án, báo cáo đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT).

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới trên địa bán các huyện, thành phố và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Xây dựng một số mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, thực phẩm…Dự kiến cả giai đoạn xây dựng được 09 mô hình, trong đó hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới cho 25 lượt cơ sở, hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm sản xuất sạch hơn cho từ 01đến 02 cơ sở.

Thực hiện các quy định hiện hành về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện hai năm một lần tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh vào những năm chẵn, lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực. Dự kiến trong giai đoạn này tổ chức 2 đợt bình chọn, mỗi đợt lựa chọn ít nhất 8-10 sản phẩm tham gia cấp tỉnh, 2-3 sản phẩm tham gia cấp khu vực và quốc gia. Doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu đươcj ưu tiên hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại…Hỗ trợ 30 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm nhằm giúp giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm để khẳng định vị thế của sản phẩm trên thị trường, dự kiến 3 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trong nội dung này.

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, xuất bản các bản tin….để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình…cho các cơ sở CNNT. Hỗ trợ tư vấn cho 2 cơ sở, 1 trung tâm lập dữ liệu điện tử , 2 chương trình truyền hình và 2 hình thức khác theo quy định.

Lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất- tài chính- kế toán- nhân lực, thành lập doanh nghiệp, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thiết kế mẫu mã bao bì. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức,cá nhân tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư, đất đai…. Dự kiến sẽ có 2 cơ sở CNNT được hỗ trợ thực hiện nội dung này.

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội ngành hàng, cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 2 cụm công nghiệp; hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào cụm công nghiệp; hỗ trợ 2 cở sở CNNT nâng cấp hệt hống xử lý ô nhiễm môi trường áp dụng sản xuất sạch hơn.

Về hợp tác quốc tế về khuyến công, bao gồm các hoạt động: Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong các dự án quốc tế; trao đổi, học tập, kinh nghiệm về công tác khuyến công; nâng cao năng lực trình độ cán bộ làm công tác khuyến công;…

Nhiệm vụ nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, tỉnh xây dựng chương trình tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên mông nghiệp vụ cho công tác khuyến công; tổ chức đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công trong nước cho 24 lượt cán bộ; xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn, kế hoạch khuyến công hàng năm…

Tổng nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công giai đoạn này của tỉnh là 18,246 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 4,446 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 13,800 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch trên, UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề xuất nhiều giải pháp. Cụ thể, tiếp tục xây dựng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công và CNNT. Tích cực khai thác tìm kiếm để huy động các nguồn lực và nguồn vốn hợp pháp khác cho triển khai chương trình khuyến công. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên mông cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương Cao Bằng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra. Căn cứ dự toán kinh phí khuyến công địa phương hàng năm được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đề án hàng năm. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.


TTCN-ARIT