Khuyến công quốc gia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012, có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 28-30 ...