Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp hành đúng quy định của pháp luật quy hoạch và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), trong thời gian tổ chức lập quy hoạch tỉnh.

Về việc xử lý chuyển tiếp quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn cấp tỉnh khi chưa có quy hoạch tỉnh thì quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn cấp tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (còn hiệu lực), trong quá trình thực hiện tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Đối với các CCN có trong quy hoạch phát triển CCN đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (còn hiệu lực) hoặc đã được Bộ Công Thương thỏa thuận, UBND cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo quy định, đáp ứng điều kiện thành lập CCN thì UBND cấp tỉnh mới được xem xét thành lập CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Đối với các trường hợp bãi bỏ quy hoạch phát triển CCN đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN không có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương; thành lập CCN không có trong quy hoạch hoặc có diện tích lớn hơn 5 ha so với quy hoạch đã được Bộ Công Thương thỏa thuận,…đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Bộ Công Thương  trước ngày 20/5/2020.

Về xây dựng, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh. Theo Luật Quy hoạch, phương án phát triển CCN là một nội dung của quy hoạch tỉnh, được xây dựng, tích hợp và thể hiện trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh. Để hướng dẫn xây dựng, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh, Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP. Trong lúc chờ văn bản hướng dẫn, đề nghị UBND cấp tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện phương án phát triển CCN trên địa bàn; báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh xử lý, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh (trong đó có phương án phát triển CCN) theo quy định của pháp luật quy hoạch để hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

TTCN-ARIT