Theo thông tin từ báo cáo của Sở Công Thưng tỉnh Yên Bái, tổng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016- 2020 là 24,235 tỷ đồng.

Số kinh phí này đã hỗ trợ cho 138 đề án khuyến công và các hoạt động khuyến công khác. Trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 10,365 tỷ đồng cho 33 đề án, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 13,870 tỷ đồng cho 105 đề án và các hoạt động khuyến công khác trong giai đoạn 2016- 2020.

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương, trong giai đoạn 2016-2020, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đã góp phần hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn về vốn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn/doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu tác động đến môi trường qua đó phát triển và bền vững.

Việc hỗ trợ kinh phí khuyến công cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.100 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp tại địa phương, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp được trên 208,295 tỷ đồng góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn; nhằm nâng cao ý thực trách nhiệm trong công tác bám sát cơ sở địa bàn, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch khuyến công phù hợp với quy định, sát với thực tiễn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ngọc Lan (SCT tỉnh Yên Bái)