Nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất CN-TTCN. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển CN-TTCN một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020.

Kế hoạch bao gồm 4 nội dung. Cụ thể, hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo: Tổ chức tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn… gắn với phổ biến cơ chế chính sách mới về phát triển công nghiệp. Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) cấp khu vực; hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm; hỗ trợ đăng ký thương hiệu; hỗ trợ thiết kế và in ấn tem nhãn các sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp năm 2018, 2019 theo quy định.

Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN cho khoảng 3,4 cơ sở sản xuất. Chi nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: Tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công; xây dựng kế hoạch khuyến công giai đoạn 2021-2025; quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công theo quy định. Kinh phí thực hiện kế hoạch đã được ngân tỉnh đã cấp năm 2020 là 2,080 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành các nội dung trong kỳ quyết toán tài chính năm 2020.

Thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra tại kế hoạch này. Chủ trì phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm tra, quyết toán kinh phí thực hiện chương trình theo quy định.

Sở Tài chính: Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn Sở Công Thương thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định. Các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả.

 

TTCN - ARIT