Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Tham dự và chủ trì Hội nghị hội nghị có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong công tác triển khai. Cụ thể, theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, quy hoạch phát triển CCN cấp tỉnh tiếp tục được xây dựng, quản lý thực hiện dưới hình thức phương án phát triển CCN. Theo đó, phương án phát triển CCN là một nội dung của quy hoạch tỉnh, được xây dựng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh, vì vậy một số các quy định về quản lý quy hoạch phát triển CCN theo Nghị định số 68 không còn phù hợp.

Cùng đó, Nghị định số 68 quy định trường hợp một CCN có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, căn cứ năng lực tài chính, kinh nghiệm của từng doanh nghiệp, hợp tác xã và mức độ khả thi của báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn. Triển khai thực hiện quy định này, một số địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, …  đã gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ, thành lập CCN. Do vậy có địa phương đề nghị phải đấu giá quyền sử dụng đất, có địa phương lại đề nghị thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Với những bất cập trên, Cục CTĐP đã xây dựng Dự thảo Nghị định điều chỉnh, bổ sung Nghị định 68 và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Dự thảo Nghị định gồm 4 điều: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; Thay đổi từ ngữ; Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực; Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 68 theo hướng thay thế phạm vi điều chỉnh từ nội dung “quy hoạch phát triển CCN” sang nội dung “phương án phát triển CCN” cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 2 theo hướng giải thích cụ thể phương án quy hoạch phát triển CCN, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh trong quá trình lập quy hoạch tỉnh

Sửa đổi, bổ sung các điều 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 68 theo hướng tiếp tục quản lý quy hoạch phát triển CCN theo phương án phát triển CCN quy định tại Luật Quy hoạch. Theo đó, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể căn cứ, tiêu chí, nội dung, trình tự xây dựng, tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh trên cơ sở tiếp tục kế thừa, phát huy các nguyên tắc, tiêu chí, nội dung quản lý quy hoạch phát triển CCN tại Nghị định 68 đang phát huy hiệu quả, đảm bảo phù hợp, thống nhất với pháp luật quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quản lý CCN.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ điều kiện thành lập CCN phải có trong phương án phát triển CCN nằm trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc được Bộ Công Thương thống nhất với UBND cấp tỉnh theo quy định; quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thẩm định, có ý kiến về sự phù hợp, đáp ứng các quy định đối với phương án phát triển CCN.

Đặc biệt, trong trường hợp 1 CCN có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy định. Theo Dự thảo Nghị định, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư theo phương pháp chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí. Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định giao doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; đồng thời giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan quy định chi tiết thực hiện khoản này.

TTCN-ARIT