Ngày 26/01/2024, đại diện Lãnh đạo 04 đơn vị thành viên Khối thi đua số V (bao gồm: Cục Công Thương địa phương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất) đã ký Giao ước thi đua năm 2024.

Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho ngành Công Thương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Khối Thi đua số V đã thống nhất ký kết bản giao ước thi đua gồm 5 nội dung chính:

1. Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Công Thương giao năm 2024 góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Công Thương về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

2. Xây dựng các đơn vị trong Khối vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu trong các hoạt động, lĩnh vực được giao; 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nếp sống văn hóa, đạo đức công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế làm việc của Bộ Công Thương và Quy chế làm việc của đơn vị; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua do Trung ương, Bộ Công Thương phát động; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời tuyên tuyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sản phẩm cụ thể, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nhiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên trong Khối.

Đại diện các đơn vị thuộc Khối Thi đua số V tại buổi ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Với các nội dung đã đề ra, Khối thi đua số V kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Khối phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đoàn kết nhất trí cao, tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu đưa Khối thi đua số V thành Khối tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Công Thương.

Năm 2024, các đơn vị thuộc Khối thi đua số V đã thống nhất bầu Cục Công nghiệp là Khối trưởng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là Khối phó Khối thi đua./.

ĐXT