Ngày 15/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký, ban hành Quyết định số 954/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (Trung tâm).

Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch về Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập./.

Xem Quyết định tại đây

Ảnh: Sưu tầm

Bài: ĐXT-VP