Để hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương của các địa phương tại khu vực phía Bắc, Bộ Công Thương giao Cục Công Thương địa phương (CTĐP) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của các Sở Công Thương tại Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2022.

Kiến nghị, đề xuất của các Sở Công Thương đã được các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương trả lời như Phụ lục gửi kèm theo và đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục CTĐP tại mục tải về dưới đây. Theo đó, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương nghiên cứu, áp dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh về Bộ Công Thương (thông qua Cục CTĐP) để phối hợp, xử lý.

Tổng hợp trả lời kiến nghị của các Sở Công Thương xem hoặc tải về tại đây

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG