Ngày 05/5/2023, Cục Công Thương đia phương đã ban hành Kế hoạch số 375/KH-CTĐP về việc tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Cục (04/7/2003-04/7/2023).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ ý nghĩa về sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của Cục qua 20 năm thành lập; những kết quả, thành tích, phần thưởng cao quý đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương trao tặng; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Cục; tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

Kế hoạch cũng cụ thể hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Cục, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cục nhằm đảm bảo chất lượng nội dung tuyên truyền và đúng tiến độ đã đề ra. Chi tiết Kế hoạch tuyên truyền tại đây.

Dưới đây là chuỗi các bài viết, hoạt động liên quan hướng tới sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục CTĐP:

* Kỷ yếu 20 năm thành lập Cục Công Thương địa phương

 

* Đoàn thanh niên Cục CTĐP sẵn sàng tiên phong trong các phong trào thi đua:

http://arit.gov.vn/tin-tuc/doan-thanh-nien-cuc-san-sang-tien-phong-trong-cac-phong-trao-thi-dua-cua-don-vi-gop-phan-giup-cuc-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-duoc-giao-341bd313_4303/

* Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu “Mảnh ghép sáng màu trong Bức tranh tổng thể về hoạt động khuyến công”: 

http://arit.gov.vn/tin-tuc/binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-manh-ghep-sang-mau-trong-buc-tranh-tong-the-ve-hoat-dong-khuyen-cong-02ca75b9_4305/

* Phát triển cụm công nghiệp góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở địa phương:  

http://arit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cum-cong-nghiep-gop-phan-thu-hut-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-o-dia-phuong-4ffb5f94_4306/

* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội: 

http://arit.gov.vn/tin-tuc/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-nhiem-vu-trong-tam-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-0d677809_4307/

* Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển:  

http://arit.gov.vn/tin-tuc/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-khuyen-cong-gop-phan-thuc-day-cong-nghiep-nong-thon-phat-trien-45712553_4308/

* Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề: Hướng đi giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

http://arit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nganh-nghe-ttcn-va-cac-lang-nghe-dang-la-huong-di-giup-thay-doi-bo-mat-nong-thon-day-manh-qua-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-e52277bf_4309/

Khuyến công hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện chuyển đổi số  

http://arit.gov.vn/tin-tuc/khuyen-cong-ho-tro-co-so-cong-nghiep-nong-thon-thuc-hien-chuyen-doi-so-e31d2818_4311/

*Kết quả, thành tựu của công tác khuyến công trong phát triển công nghiệp nông thôn

http://arit.gov.vn/tin-tuc/ket-qua-thanh-tuu-cua-cong-tac-khuyen-cong-trong-phat-trien-cong-nghiep-nong-thon-7ae75832_4312/