Ngày 06/4/2023, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Cục (04/7/2003-04/7/2023).

Kế hoạch được xây dựng với mục đích tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục hiểu rõ ý nghĩa về sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của Cục qua 20 năm thành lập, về những kết quả, thành tích, những phần thưởng cao quý của Cục được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương trao tặng. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất đoàn kết xây dựng Cục ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao; tạo cơ hội để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Cục giao lưu, gặp mặt, tăng cường sự kết nối, gắn bó tình cảm và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Cục Công Thương địa phương. Đồng thời, tăng cường sự gắn bó, hợp tác và phát triển giữa Cục với các địa phương, cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, tạo thêm tiềm lực và vị thế của Cục trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả; tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu ngành, yêu nghề gắn với thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; động viên, lôi cuốn được toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục tích cực tham gia các hoạt động tổ chức.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây

Dưới đây là chuỗi các bài viết, hoạt động liên quan hướng tới sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục CTĐP:

* Đoàn thanh niên Cục CTĐP sẵn sàng tiên phong trong các phong trào thi đua:

http://arit.gov.vn/tin-tuc/doan-thanh-nien-cuc-san-sang-tien-phong-trong-cac-phong-trao-thi-dua-cua-don-vi-gop-phan-giup-cuc-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-duoc-giao-341bd313_4303/

* Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu “Mảnh ghép sáng màu trong Bức tranh tổng thể về hoạt động khuyến công”: 

http://arit.gov.vn/tin-tuc/binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-manh-ghep-sang-mau-trong-buc-tranh-tong-the-ve-hoat-dong-khuyen-cong-02ca75b9_4305/

* Phát triển cụm công nghiệp góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở địa phương:  

http://arit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cum-cong-nghiep-gop-phan-thu-hut-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-o-dia-phuong-4ffb5f94_4306/

* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội: 

http://arit.gov.vn/tin-tuc/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-nhiem-vu-trong-tam-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-0d677809_4307/

* Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển:  

http://arit.gov.vn/tin-tuc/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-khuyen-cong-gop-phan-thuc-day-cong-nghiep-nong-thon-phat-trien-45712553_4308/

* Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề: Hướng đi giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

http://arit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nganh-nghe-ttcn-va-cac-lang-nghe-dang-la-huong-di-giup-thay-doi-bo-mat-nong-thon-day-manh-qua-trinh-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-e52277bf_4309/

ARIT-MOIT