TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Năm 2019, dự kiến tổng nguồn vốn cho triển khai các công trình điện và hạ tầng thương mại nông thôn là khoảng 247 tỷ đồng, ngành Công Thương Bình Thuận sẽ nỗ lực đôn đốc, phối hợp với các địa phương sớm triển khai các dự án.

Góp sức cùng các sở, ngành khác trong tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Sở Công Thương Bình Thuận đã sớm hoàn thành công tác xây dựng các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Cụ thể, với tiêu chí số 4, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp, cải tạo duy trì và giữ vững tiêu chí số 4 tại 49 xã đã đạt chuẩn xã NTM. Riêng trong năm 2018, Sở đã phối hợp thẩm tra và xác nhận đạt tiêu chí 4 điện huyện nông thôn cho 3 huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Đến nay, Bình Thuận có 96/96 xã đạt tiêu chí số 4, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn tiêu chí điện nông thôn trong xây dựng NTM. Tỉnh cũng đã có 5/8 huyện được xác nhận đạt tiêu chí 4 điện trong Bộ tiêu chí NTM.

Về tiêu chí số 7, Sở cũng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, xây mới 6 chợ và đầu tư xây dựng hoàn thành 1 siêu thị. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 65/96 xã đạt tiêu chí 7, đạt 67,7% trong tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Dù ngành Công Thương đã rất nỗ lực trong phối hợp triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí số 4, tuy nhiên do nguồn vốn được bố trí còn thấp so với dự toán công trình điện, bình quân chỉ chiếm khoảng 10%, rất khó cho các xã thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chậm so với kế hoạch. Tương tự, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cũng eo hẹp, khiến công tác đền bù giải tỏa để thực hiện đầu tư xây dựng chợ gặp nhiều khó khăn, triển khai còn chậm ở một số xã.

Để khắc phục những hạn chế về thiếu kinh phí, Sở Công Thương Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch cụ thể về vốn cho triển khai 2 tiêu chí trong thời gian ngắn hạn 2019-2020 và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Với tiêu chí số 4, dự kiến nguồn vốn đầu tư các công trình điện nông thôn năm 2019 khoảng 188 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư từ nguồn vốn được giao trong giai đoạn 2016-2020 của ngành điện và theo nhu cầu đầu tư của các thành phần kinh tế tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 96/96 xã tiêu chí số 4 về điện nông thôn, duy trì 5 huyện đã đạt tiêu chí và hoàn thành thẩm tra công nhận cho 3 huyện còn lại đạt tiêu chí điện huyện nông thôn.

Năm 2019, nhu cầu vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khoảng 59 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn huy động xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới các chợ nông thôn của các xã nông thôn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã có chợ được đầu tư xây dựng hoàn thành tiêu chí số 7, trong đó có 8 chợ được đầu tư xây mới, 2 chợ được đầu tư nâng cấp, mở rộng; nâng tổng số xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của toàn tỉnh lên 74/96 xã, đạt 77,1% trên tổng số xã toàn tỉnh. Kế hoạch đến hết năm 2020, tỉnh dự kiến có thêm 12 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 89% trên tổng số xã toàn tỉnh.

TTCN (ARIT)