Xác định chính sách là nền tảng cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách và quy định từ Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong đó với lĩnh vực điện, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035…; lĩnh vực hạ tầng thương mại nông thôn, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020…

Trên cơ sở các chính sách đã được ban hành, Sở Công Thương đã linh hoạt triển khai, vận dụng vào thực tế và thu được những kết quả tích cực. Cụ thể, ngành đã huy động được trên 497,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 148 trạm biến áp, 189,3 km đường điện. Tính đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Trong lĩnh vực hạ tầng thương mại nông thôn, giai đoạn 2010-2015 Thái Nguyên đã huy động trên 31 tỷ đồng đầu tư cải tạo chợ, giai đoạn 2016-2018 huy động được hơn 34 tỷ đồng cho xây mới 5 chợ, nâng cấp 12 chợ nông thôn. Hiện 122/139 xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt chuẩn tiêu chí số 7.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Thái Nguyên, mặc dù tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 khó hơn so với giai đoạn 2010-2015, tuy nhiên với sự nỗ lực và chủ động, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sang giai đoạn sau năm 2020, bên cạnh việc hỗ trợ nốt số xã chưa hoàn thành tiêu chí số 7, Sở Công Thương tiếp tục huy động nguồn vốn cải tạo, nâng cấp  hệ thống hạ tầng thương mại tại các xã đã đạt chuẩn tiêu chí số 7, cải tạo lưới điện và đầu tư mới cho các xã vùng sâu, vùng xa, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn. Quan trọng hơn, ngành sẽ dành nguồn vốn nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại và điện nông thôn.

Để thực hiện được kế hoạch này, Sở Công Thương Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ đối với vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ.

TL(Arit)