UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường.
Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng đề ra nhiệm vụ từ 2021 đến 2025, đặc biệt là trong năm 2021, thành phố sẽ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người sản xuất.

Đặc biệt chú ý nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhãn mác, bao bì và uy tín của sản phẩm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản cố định và bền vững do các doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, lợi thế của địa phương.

Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền; phát triển chuỗi phân phối hàng nông sản cố định, bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện công tác đổi mới phương thức kinh doanh nông sản. Cụ thể, Sở Công Thương tiếp tục chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; tổ chức các buổi làm việc, kết nối giữa siêu thị, trung tâm mua sắm với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực vào các điểm bán sản phẩm OCOP trong và ngoài thành phố; hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng thương mại điện tử. Các Sở ngành khác trên địa bàn thành phố tùy chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương triển khai kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 xem tại đây.

 

TTCN-ARIT