Sáng nay 12-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (TP Hà Nội), Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII khai mạc trọng thể.  Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước.

Dự Ðại hội có 999 đại biểu đại diện cho hơn mười triệu hội viên cả nước, trong đó có 180 đại biểu là dân tộc thiểu số. Ðại biểu cao tuổi nhất 65 tuổi; trẻ tuổi nhất là 22 tuổi. Với chủ đề "Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển", Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Ðiều lệ Hội (sửa đổi) và bầu Chủ tịch Hội, bổ sung các Phó Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước giờ bắt đầu, các đại biểu đã vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm Bắc Sơn.

Phát biểu ý kiến tại ngày làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng nêu rõ: Hội Nông dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện; cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức gay gắt với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Cơ hội và thách thức đó đòi hỏi Hội Nông dân phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động nông dân với tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân...

Ðại hội đã tiến hành bầu Ðoàn Chủ tịch gồm 25 đồng chí, Ðoàn Thư ký Ðại hội gồm năm đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 đồng chí; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Ðại hội; thông qua Quy chế bầu cử; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua Ðiều lệ Hội sửa đổi, bổ sung.
 

Nguồn: nhandandientu (TBT)