Ngày 17/4/2023, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 (Kế hoạch).

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội trong số các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực để chấm điểm bình chọn ở cấp quốc gia; làm cơ sở để xem xét, khuyến khích, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Theo kế hoạch, Cục Công Thương địa phương là đơn vị thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công việc của kế hoạch sau khi được phê duyệt, cụ thể:

Cục ra thông báo, hướng dẫn các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố rà soát, xác nhận danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Chủ trì, trình Chủ tịch Hội đồng bình chọn Quyết định thành lập Ban Giám khảo; phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bình chọn sản phẩm; báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ Công Thương kết quả bình chọn, Quyết định công nhận, Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bình chọn theo kế hoạch;

Chuẩn bị các thông tin liên quan đến kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

Báo cáo tổng kết công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến công tác tổ chức bình chọn.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khác thuộc Bộ như sau:

Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công Thương địa phương tham mưu, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch tổ chức bình chọn và Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biêu cấp quốc gia năm 2023.

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp, hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và sử dụng các nguồn kinh phí tài trợ, xã hội hóa (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị truyền thông phối hợp với Cục Công Thương địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai, tổ chức kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị liên quan khác phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Công tác bình chọn được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

ARIT