Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT và Kế hoạch số 623/KH-CTĐP-SCT, Hội đồng bình chọn cấp khu vực thông báo kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT và Kế hoạch số 623/KH-CTĐP-SCT ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) và Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022;

Quyết định số 76/QĐ-CTĐPCăn cứ kết quả bình chọn, Hội đồng bình chọn kính gửi đến Sở Công Thương Quyết định số 76/QĐ-CTĐP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 (Quyết định tải về tại mã QR đính kèm); đề nghị Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở CNNT của địa phương có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 đến dự Lễ tôn vinh, nhận Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, cụ thể:
1. Thời gian: 17h00’ ngày 22 tháng 9 năm 2022 (Thứ năm).
2. Địa điểm:  Quảng trường Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Quảng cáo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa)

Đầu mối liên hệ, đăng ký tham dự: Bà Lê Thị Thu Mai, Chuyên viên, Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa; Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng bình chọn; điện thoại: 0977227292; Email: thumai.sct@gmail.com.vn

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG