Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-BCT của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng xây dựng và ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia của tỉnh.

Kế hoạch nhằm thực hiện các giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Theo đó, các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018, cấp quốc gia năm 2019 sẽ được cung cấp thông tin, tư hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất…; được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định; giới thiệu về sản phẩm trên cổng thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ Công Thương; hỗ trợ kết nối sản phẩm vào hệ thống phân phối trên cả nước; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương; tư vấn phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm CNNNT tiêu biểu.

Theo kế hoạch, nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động trên sẽ được lấy từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, khuyến công, thương mại điện tử và nguồn huy động từ các doanh nghiệp và nguồn hợp pháp khác.

Tất cả các đơn vị thuộc Sở có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch trên, trong đó Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến thương mại có nhiệm vụ cung cấp danh sách sản phẩm CNNT đến các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch. Hướng dẫn cơ sở xây dựng đề án khuyến công. Chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại. Hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác bao bì sản phẩm cho phù hợp. Tham mưu Sở Công Thương kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào hệ thống phân phối trên cả nước.

 

TQL-TTCN