Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia (Kế hoạch), Cục Xúc tiến thương mại đã xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu một cách hiệu quả.      

Cụ thể, Cục sẽ thông tin về các hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đến các Sở Công Thương, cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia các hoạt động XTTM nhằm quảng bá, phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; Ưu tiên lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các đề án cấp quốc gia về XTTM do Cục XTTM làm đơn vị chủ trì.

Cục cũng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua các hoạt động: Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG). Các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia sẽ được tăng cường quảng bá thương hiệu tại thị trường nội địa và quốc tế, được tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn về thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp THQG thành công.

Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu được tạo điều kiện tham gia các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về thương hiệu nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu và tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu do Cục XTTM tổ chức; tạo điều kiện tham gia các buổi hội thảo, tư vấn về thiết kế để có cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia tư vấn hàng đầu về thiết kế trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của chủ doanh nghiệp về hình ảnh sản phẩm và giá trị của việc thiết kế, phát triển nhãn mác và có chiến lược phát triển phù hợp trong tương lai.

Ngoài ra, Cục XTTM cũng xây dựng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong hoạt động XTTM thông qua các chương trình XTTM khác do Cục XTTM chủ trì triển khai, thực hiện.

 

TTCN-ARIT