Triển khai thực hiện kế hoạch số 720/KH-CTĐP-SCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã tổ chức, mời thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực tại một số địa phương đại diện cho khu vực phía Bắc từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2020 (Thanh Hóa: 04 cơ sở; Ninh Bình: 04 cơ sở; Hà Nam: 02 cơ sở).

Thành phần đoàn công tác gồm: Các thành viên HĐBC, Trưởng ban và các thành viên của BGK; đại diện phòng chuyên môn của Cục Công Thương địa phương; đại diện đơn vị chuyên môn của Sở Công Thương các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nam.

Tại cơ sở CNNT, Đoàn công tác được nghe giới thiệu và trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, đóng gói, bảo quản sản phẩm, vệ sinh môi trường; xem xét, đối chiếu các thông tin khai báo tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn với thông tin thực tế tại cơ sở, như: Giấy phép sản xuất, công bố hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phầm; các thông tin thực tế về số lượng sản xuất, doanh thu, số lượng lao động thường xuyên, thu nhập bình quân người lao động, việc sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, các biện pháp bảo vệ môi trường,....và các thông tin khác liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.

Qua thực tế cho thấy: các doanh nghiệp/cơ sở CNNT thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn đều đáp ứng được các tiêu chí của Chương trình bình chọn cấp khu vực; cơ sở có đầu tư máy móc thiết bị; áp dụng công nghệ, phương pháp sản xuất hiện đại, tiên tến để sản xuất sản phẩm; cơ sở CNNT đã được nhận nhiểu giải thưởng trong nước, là cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi có thị trường tiêu thụ tốt và kinh doanh có lãi có danh tiếng ở làng nghề (cơ sở sản xuất Sơn Thủy Silk – Hà Nam); đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đăng ký để cơ quan Nhà nước theo dõi giám sát (Cty TNHH Thuận Vũ – Hà Nam); hầu hết các sơ sở sử dụng được lao động thời vụ, nông nhàn tại địa phương; các sản phẩm đăng ký bình chọn cấp khu vực được lựa chọn kỹ lưỡng từ các sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố của các địa phương trong khu vực. Theo đó, cũng là điều kiện thuận lợi để Ban Giám khảo có thông tin, cơ sở xem xét đánh giá.

Tuy nhiên, thông qua việc đánh giá sản phẩm trực tiếp tại cơ sở cũng cho thấy một số các vấn tồn tại, cụ thể: Một số cơ sở CNNT thuyết minh hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm cấp khu vực còn sơ sài, chưa làm rõ được quy trình sản xuất sản phẩm; một số cơ sở, trang thiết bị, máy móc sản xuất chưa được đầu tư đồng bộ; quy mô sản xuất nhỏ, doanh thu chưa ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm tập trung chủ yếu tại địa phương, …

Qua việc đi thực tế tại cơ sở sản xuất, Đoàn công tác đã có ý kiến trao đổi và tư vấn để cơ sở CNNT hoàn thiện, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; cải tiến các công đoạn sản xuất, chú trọng tới công tác phòng cháy chữa cháy và quan tâm, chú ý sâu hơn tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề quảng bá, giới thiệu và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu...để đáp ứng đảm bảo các tiêu chí bình chọn sản phẩm cấp khu vực và phát triển, mở rộng sản xuất sản phẩm.

Quang Huy (TTCN)