Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


Thông tư số 04/2014/TT-BCT có 4 Chương, 12 Điều và 4 Phụ lục kèm theo với các nội dung chính đáng chú ý như sau:

Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Phụ lục I. Danh mục gồm 3 phần: Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khấu, thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Trong danh mục mới bổ sung thêm một số mặt hàng gia dụng bằng cao su, giấy, một số sản phẩm điện gia dụng, sản phẩm nội thất, một số sản phẩm điện tử như máy tính cá nhân, điện thoại cố định và di động, v. v... Tại Điều 3 Thông tư quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Đồng thời, quy định cơ chế xem xét, giải quyết việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu để viện trợ nhân đạo.

Để hướng dẫn việc nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng tại Phụ lục II. Đây là danh mục mới so với Thông tư số 04/2006/TT-BTM, gồm các mặt hàng máy bay không sử dụng trong hàng không dân dụng không có vũ trang, xe ô tô có bọc thép không gắn vũ khí quân dụng, súng bắn sơn, súng bắn đạn sơn, đạn sơn, súng bắn dây. Tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Tại Điều 5, Thông tư quy định về hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan, trong đó bổ sung mã HS chi tiết của một số loại trứng gia cầm không thuộc diện áp dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Đồng thời quy định cụ thể cơ quan quyết định và công bố lượng hạn ngạch thuế quan theo nguyên tắc phân công tại Khoản 8 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Tại Điều 6, Thông tư quy định việc nhập khẩu ô tô các loại, trong đó đã bổ sung quy định tại Khoản 3 cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu hoặc bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản 6, Phần II Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Tại Khoản 2 Điều 9, Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục cấp phép đối với trường hợp thương nhân gia công cho thương nhân nước ngoài hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép. Quy định này nhằm hướng dẫn thực hiện Điều 28 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thông tư cũng cập nhật, viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất hiện hành về các vấn đề liên quan để tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện và đã loại bỏ các quy định không còn phù hợp hoặc không còn cần thiết trong Thông tư số 04/2006/TT-BTM trước đây.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 thay thế Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Chi tiết về Thông tư số 04/2014/TT-BCT, tải về tại đây.

 

Cục Xuất nhập khẩu (moit)