Nhằm lựa chọn, tôn vinh các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch số 141/KH-SCT về triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017.

Theo đó, các cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/8/2017 và các cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/4/2017 gửi hồ sơ đến Hội đồng xét tặng.

Kết quả xét tặng được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố trong tháng 9/2017 đối với xét tặng nghệ nhân Hà Nội và tháng 10/2017 đối với xét tặng nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú. Sở Công Thương Hà Nội là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng.

M.H