Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Liên bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.


Theo Thông tư này, cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực (trước ngày 05/10/2009) muốn chuyển đổi thành khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như: Có chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật; tổng diện tích đất đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất đạt ít nhất 40% diện tích đất công nghiệp của cụm công nghiệp; quy định chi tiết của cụm công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung hoặc có cam kết của chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về thời hạn xây dựng công trình xử lý nước thải khu công nghiệp sau khi được chuyển đổi…

Theo phương án được quy định, đối với cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực, có diện tích lớn hơn 75 ha nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì thực hiện chuyển đổi thành khu công nghiệp theo quy định để thống nhất quản lý theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; cụm công nghiệp không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì điều chỉnh quy mô diện tích cho phù hợp với Quy chế và thực hiện thành lập cụm công nghiệp theo quy định tại các Điều 8, 9 của Thông tư này.

Hồ sơ chuyển đổi được lập thành 07 bộ, bao gồm tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBND cấp tỉnh về việc chuyển đổi các cụm công nghiệp thành khu công nghiệp trên địa bàn và Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp thành khu công nghiệp với các nội dung về sự cần thiết, căn cứ pháp lý của việc chuyển đổi; đánh giá tình hình thực hiện và dự kiến phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp trên địa bàn...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2012, đồng thời bãi bỏ khoản 2 và Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương.

 


moit.gov.vn