Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc xử lý các cụm công nghiệp (CCN) hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Trong khi thời hạn xử lý các CCN này theo quy định tại Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 đã hết; Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý CCN hình thành trước khi Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực.


Theo đó, thời hạn xử lý các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực được tiếp tục thực hiện và chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau ngày này, việc xử lý các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực được áp dụng như đối với CCN hình thành sau khi Quy chế có hiệu lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Nguyễn Thị Hương