Nhằm thu hút, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Gia Phú, huyện Gia Viễn và Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 về việc thành lập CCN Khánh Hồng, huyện Yên Khánh.


CCN Gia Phú được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giày da, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô,…; CCN Khánh Hồng được thành lập có quy mô 22,9045 ha, thu hút các dự án may mặc, gia công cơ khí, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm.


Các CCN Gia Phú, Khánh Hồng chịu sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Đầu tư phát triển CCN tỉnh Ninh Bình; hoạt động theo Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011). CCN Khánh Hồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN.


Cùng với các CCN khác trên địa bàn, việc thành lập CCN Gia Phú, Khánh Hồng sẽ tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện Gia Viễn nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình nói chung./.


Nguyễn Thị Hương