Năm 2016, ngành Công Thương Bắc Giang đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, các chỉ tiêu chính của Ngành đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức tăng chung của cả nước.

Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 21,2% so với năm 2015, cao hơn nhiều so với chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước (cả nước tăng 7,5%); Giá trị sản xuất (GTSX) công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 75.231 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ, vượt 10,6% so với kế hoạch. Trong các khu vực sản xuất, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu và có mức tăng trưởng cao nhất, ước đạt 54.261,5 tỷ đồng, chiếm trên 72% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn, tăng 32% so cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 14.658 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ; khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 6.311 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ.


Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 3,63 tỷ USD, tăng 47,8% so với cùng kỳ (cả nước tăng 8,6%), vượt 25,3% so với kế hoạch, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 2,99 tỷ USD (chiếm 82,4% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 60% so với cùng kỳ.Về thương mại nội địa: Chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 ước tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015, thấp hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 4,74%); Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ năm 2016 ước đạt 19.219 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng 10,19%), vượt 1,2% kế hoạch.


Với kết quả đạt được của năm 2016, ngành Công Thương Bắc Giang tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho năm 2017: Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 92.951 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2016; Giá trị xuất khẩu phấn đấu đạt 4,8 tỷ USD tăng 32,1% so với năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2016.


Để đạt được mục tiêu của năm 2017, ngành Công Thương Bắc Giang đưa ra 6 nhóm giải pháp: (1) Tập trung làm tốt công tác dự báo; chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực của Ngành; (2) Tiếp tục tăng cường đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định; (3) Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp; (4) Làm tốt công tác thương mại, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; (5) Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; (6) Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công thương và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.


Những kết quả đạt được trong năm 2016 cũng như những năm qua, bằng việc đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2017, việc đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của ngành Công Thương Bắc Giang là hoàn toàn có cơ sở. Sự phát triển nhanh và ổn định của ngành Công Thương sẽ giúp cho Bắc Giang giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu trong Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Như Kim