Nhằm tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp quan trọng của các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 02 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN).

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tiến hành đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý CCN và việc triển khai quy hoạch, thành lập và hoạt động của các CCN của các địa phương; trên cơ sở đó xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý đối với các CCN hoạt động không tuân thủ theo quy định, hoạt động kém hiệu quả hoặc chậm triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2012. Trong quá trình thực hiện rà soát, yêu cầu tạm dừng thực hiện việc bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN trong cả nước cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý đối với các CCN đã được hình thành trước khi Quy chế hoạt động của CCN được ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương xây dựng hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2012.

Ngoài ra, Chỉ thị số 07/CT-TTg cũng đã chỉ ra một số vấn đề bất cập, hạn chế chậm được khắc phục như: Chất lượng quy hoạch chưa tốt; phát triển quá nhanh về số lượng; đầu tư phát triển còn dàn trải; cơ cấu đầu tư vào KKT, KCN, CCN còn bất hợp lý; chưa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, nhà ở, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động chưa được đảm bảo…

Đồng thời, Chỉ thị số 07/CT-TTg cũng yêu cầu các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ.

Chi tiết Chỉ thị xem  tại đây.
 


 

moit.gov.vn