Ngày 10/10/2012, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp (CCN) hình thành trước khi Quy chế quản lý CCN (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.Theo đó, đối với các CCN có diện tích lớn hơn 75ha, đủ điều kiện theo quy định của Thông tư này sẽ chuyển đổi thành khu công nghiệp để thống nhất quản lý theo NĐ 29/2008/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp. Trường hợp các CCN không đủ điều kiện, thực hiện điều chỉnh quy mô theo Quy chế quản lý CCN và thành lập CCN theo quy định. Các CCN đã lấp đầy diện tích; hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng; đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và hoàn thành giải phóng mặt bằng được xem xét giữ nguyên diện tích khi thực hiện thành lập.


Trường hợp các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực không xử lý được theo các phương án đã quy định thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.


Sở Công Thương các tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan rà soát, lập danh mục các CCN hình thành trước Quy chế có hiệu lực, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và xem xét, xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý theo các phương án được quy định tại Thông tư này. Việc rà soát, lập danh mục CCN hình thành trước Quy chế phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2012, và thực hiện các công tác xử lý CCN kết thúc chậm nhất đến 31/12/2015.
 


TT-ĐT (AIP)