UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thực hiện các công việc liên quan tới quản lý nhà nước và hoạt động của CCN; Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN và sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong CCN.

Quy chế ban hành rõ các quy định về việc quy hoạch, thành lập, mở rộng bổ sung quy hoạch CCN; Quy định về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; Về phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN và tổ chức thực hiện.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

 

CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG